Organisatsioon

Organisatsioon

MTÜ Eesti Noorte Arhitektide Liit põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Mittetulundusühing Eesti Noorte Arhitektide Liit, edaspidi ja lühendatult ENAL.
1.2. ENAL-i asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.3. ENAL on vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
1.4. ENAL on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest ja muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast (edaspidi põhikiri) ENAL-i kodukorrast (edaspidi kodukord) ning juhtorganite otsustest.
1.5. ENAL-il on oma sümboolika ja oma nimega pitsat.
1.6. ENAL on asutatud 25. mai. 2000.a.

2. Eesmärgid, õigused ja kohustused
2.1. ENAL-i tegevuse eesmärkideks on Eesti arhitektuuri edendamine, Eesti noorte arhitektuuriga tegelevate inimeste koondamine ning nende huvide kaitsmine.
2.2. Eesmärkide saavutamiseks ENAL:
a. osaleb aritektuuri puudutavate küsimuste avalikus arutelus;
b. osaleb osaleb arhitektuuripoliitika kujundamisel;
c. osaleb arhitektuurihariduse kujundamisel;
d. võtab osa Eesti ning rahvusvaheliste ühenduste tegevusest;
e. kogub ja analüüsib teavet, jagab kogemusi ning teeb ettepanekuid;
f. korraldab üritusi, mis seonduvad ENAL-i tegevuse eesmärgiga;
g. koolitab ENAL-i liikmeid ja teisi arhitektuurihuvilisi;
h. esindab oma liikmeid;
i. teavitab üldsust oma tegevusest ning Eesti noorte arhitektide seisukohtadest;
2.3. ENAL-il on põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks õigus:
a. vallata, käsutada ja kasutada oma vara ning tulu;
b. omada enda nimel varalisi ja mittevaralisi õigusi, sh. aktsiaid ja teisi väärtpabereid, olla hagejaks ja/või kostjaks kohtus;
c. moodustada eraõiguslikke juriidilisi isikuid, sh. sihtasutisi, ja olla nende liikmeks;
d. korraldada loteriisid;
e. asutada ENAL-i siseseid sihtotstarbelisi fonde;
f. astuda teiste ühenduste liikmeks;
g. kirjastada ja välja anda trükiseid jms;
h. määrata ENAL-i haldusstruktuur, palgata töötajaid ja maksta toetust;
i. pöörduda oma õiguste teostamiseks riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning kohtu poole;
j. taotleda raha ja muid varalisi vahendeid Eesti Vabariigi ning välisriikide juriidilistelt ja füüsiliselt isikutelt;
k. võtta laenu Eesti Vabariigi ning välisriikide füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt;
l. müüa kaupu ja teenuseid
2.4. ENAL-il ei ole õigust:
a. jaotada oma vara ega tulu liikmete, juhtorganite liikmete ega nendega seotud isikute vahel;
b. liikme varale;
c. ennast ümber kujundada teist liiki juriidiliseks isikuks;
d. ühineda;
e. jaguneda
2.5. ENAL kohustub:
a. suunama kogu tegevuse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, järgides seaduste, muude õigusaktide ja põhikirja nõudeid;
b. kasutama oma vahendeid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
c. suhtuma oma liikmetesse erapooletult, üht teisele eelistamata;

3. Liikmed
3.1. ENAL-is on täisliikmed ja auliikmed.
3.2. ENAL-i liikmeteks (edaspidi liige) põhikirja raames loetakse vaid täisliikmeid.
3.3. ENAL-i täisliikmeteks võivad olla kuni 35-aastased noored, kes soovivad aktiivselt kaasa rääkida arhitektuurse keskkonna kujundamisel.
3.4. ENAL-i auliikmeteks (edaspidi auliige) võivad olla isikud, kellel on olulisi teeneid Eesti arhitektuuri või ENAL-i ees. Auliikme vastuvõtmise otsustab juhatuse ettepanekul üldkogu.
3.5. Liikmeks vastuvõtmise otsustab ENAL-i juhatus ühe kuu jooksul alates avalduse laekumise päevast.
3.6. Liikmekssoovija peab:
a. esitama kirjaliku avalduse;
b. esitama CV;
3.7. Liikmekssoovija loetakse liikmeks ning omandab liikme õigused ja kohustused vastava otsuse tegemise päevast kuid mitte enne kui liikmekssoovija on tasunud liikmemaksu.
3.8. Juhatus võib keelduda liikmeks vastuvõtmisest kui liikmeks astumine on vastuolus seaduse või põhikirja nõuetega. Keeldumise otsus peab olema põhjendatud ning viie tööpäeva jooksul selle vastuvõtmisest arvates saadetud kandidaadile, keda ei võetud liikmeks. Kui juhatus on keeldunud liikmeks vastuvõtmisest, on kandidaadil õigus pöörduda üldkogu poole otsuse vaidlustamiseks.
3.9. Liikmeksastumisel tuleb tasuda sisseastumismaks.
3.10. Liikmel on õigus:
a. osaleda ENAL-i tegevuses;
b. saada teavet ning teha ettepanekuid ENAL-i tegevuse ja seisukohtade osas;
c. võtta osa üldkogu koosolekutest;
d. võtta osa ENAL-i poolt korraldatavatest üritustest;
e. valida ja olla valitud ENAL-i juhtimis- ja kontrollorganitesse;
f. pöörduda ENAL-i organite poole abi saamiseks ja oma õiguste tagamiseks;
g. tutvuda juhtorganite dokumentidega, milles ei kajastu töösaladused ja mis ei kahjusta autorikaitset;
h. astuda ENAL-ist välja;
i. kasutada muid ENAL-i põhikirjast tulenevaid õigusi
3.11. Liige kohustub:
a. järgima ENAL-i põhikirja;
b. võtma osa ENAL-i tegevusest;
c. täitma üldkogu, juhatuse ja muude juhtarganite õiguspäraseid otsuseid ning ettekirjutusi;
d. mitte kahjustama ENAL-i ega ENAL-i liikmete huve;
e. tasuma liikmemaksu üldkogu poolt kehtestatud suuruses ja korras ettemaksuna majandusaasta alguseks;
f. täitma muid üldkogu poolt kehtestatud varalisi kohustusi ühise tegevuse kulutusteks;
3.12. Liikmelisust ei saa üle anda.
3.13. ENAL-i ja tema liikmete vahelised vaidlused, s.h. varalised, lahendatakse ENAL-i juhtorganites, kokkuleppe mittesaavutamisel kohtus.
3.14. Liikme väljaarvamise ENAL-st otsustab juhatus:
a. liikme kirjaliku avalduse alusel;
b. põhikirja nõuete mittetäitmisel;
c. liikmemaksu mitteõigeaegsel tasumisel või tasumata jätmisel;
d. ENAL-i olulisel määral kahjustamisel;
e. liikme surma korral
3.15. Liikme väljaarvamisel ENAL-ist liikmemaksu ei tagastata.
3.16. Väljaarvatud liikmele teatab juhatus kirjalikult väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest seitsme päeva jooksul vastava otsuse vastuvõtmisest arvates. Liikmel on õigus kolmekümne päeva jooksul alates teate saamisest pöörduda üldkogu poole otsuse vaidlustamiseks.
3.17. Vaidluse lahendab üldkogu vaidlustamisele järgneval koosolekul, seni loetakse vaidlustanud liige endiselt liikmeks.

4. Töökorraldus ja juhtimine

A: Üldkogu
4.1. ENAL-i kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkogu (edaspidi üldkogu). Üldkogust võivad osa võtta kõik liikmed. Üldkogu eesmärk on ENAL-i arengu ja tegevuse jaoks oluliste otsuste langetamine.
4.2. Üldkogul on üldkoosoleku pädevus:
a. muuta põhikirja ja tegevuse eesmärke;
b. lõpetada ENAL-i tegevus;
c. määrata juhatuse liikmete arv;
d. valida ja tagasi kutsuda juhatuse liikmeid;
e. kinnitada majandusaasta algus;
f. otsustada kodukorra kinnitamine;
g. otsustada aastaeelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine;
h. kinnitada sisseastumis- ja liikmemaksu ja muude maksete suurus, tasumise kord ja tingimused;
i. valida järelevalvetoimkond, vajadusel määrata audiitorkontroll, kuulata ära nende aruanne ja otsustada selle kinnitamine;
j. võtta vastu juhatuse ettepanekul auliikmeid;
k. otsustada liikmete vastuvõtmine põhikirja punkti 4.15 kohaselt;
l. otsustada liikmete väljaarvamine ENAL-ist põhikirja kunkti 45.2 kohaselt;
m. lahendada muid tähtsamaid ENAL-i tegevust puudutavaid küsimusi, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse
4.3. Üldkogu võib osa oma pädevusest delegeerida juhatusele määrates volitused ja nende kestvuse.
4.4. Üldkogu võib juhatuse liikme tagasi kutsuda:
a. talle pandud kohustuste täitmata jätmisel;
b. võimetusel ENAL-i juhtida;
c. ENAL-i või liikme maine või tegevuse kahjustamisel;
d. põhikirja või kodukorra tõsisel rikkumisel
4.5. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
4.6. Üldkogul on igal liikmel hääletamisel üks hääl. Kui liige ei saa osaleda üldkogul, on tal õigus:
a. anda lihtkirjalik volitus mõnele teisele liikmele;
b. anda kirjaliku avaldusega oma hääl üksikküsimuste kaupa või üldkogu otsustusvõimelisuse tagamiseks
4.7. Volitatud isik saab esindada kuni kolme liiget.
4.8. Korralised üldkogud toimuvad vähemalt kord aastas.
4.9. Üldkogu kutsub kokku juhatus:
a. enda otsusega või;
b. kui seda kirjalikult põhjust ära näidates nõuab vähemalt üks kümnendik liikmetest.
4.10. Kui juhatus ei kutsu üldkogu kokku ühe kuu jooksul nõudmise esitamisest, on üldkogu kokkukutsumise õigus üldkogu algatuse teinud liikmetel.
4.11. Kokkukutsumisest tuleb ette teatada vähemalt neliteist päeva enne üldkogu toimumist. Teates märgitakse üldkogu algusaeg, toimumiskoht ja päevakord.
4.12. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui kokkukutsumine on toimunud põhikirja ja kodukorra nõudeid järgides ning sellest võtab osa üle poole liikmetest.
4.13. Kui üldkogule ei ilmu nõutav arv liikmeid, tuleb üldkogu uuesti kokku kutsuda ühe kuu jooksul sama päevakorraga.
4.14. Teistkordselt kokkukutsutud üldkogu on otsustusvõimeline, sõltumata kokkutulnud liikmete arvust ja kui kokkukutsumine on toimunud põhikirja ja kodukorra nõudeid järgides.
4.15. Üldkogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud põhikirjas ja kodukorras kehtestatud juhud, mis nõuavad suuremat häälteenamust.
4.16. Otsused põhikirja muutmise, täiendamise ja uue põhikirja kinnitamise ning ENAL-i tegevuse lõpetamise kohta võetakse vastu vähemalt kahekolmandikulise osalejate häälteenamusega.
4.17. ENAL-i tegevuse eesmärkide muutmiseks on vajalik vähemalt üheksa kümnendiku liikmete nõusolek.
4.18. Üldkogu toimumise käik, sh. hääletamise tulemused ja vastuvõetud otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla üldkogu juhataja ja protokollija.
4.19. Üldkogu kokkukutsumata võib tema pädevuses olevates küsimustes võtta otsust vastu juhul, kui otsuse poolt hääletavad kirja teel kõik liikmed. Selleks saadab juhatus otsuse-eelnõu kirjalikult kõigile liikmetele, kes peavad teatama kirjalikult oma otsusest. Hääletamise tulemused, vastuvõetud otsus ja selle vastuvõtmise kuupäev tehakse liikmetele kirjalikult teatavaks. Kui kasvõi üks liige ei nõustu, loetakse antud otsuseeelnõu mittevastuvõetuks.
4.20. Üldkogu otsused on täitmiseks kohustuslikud kõikidele liikmetele - ka neile, kes antud üldkogu ei osalenud.
4.21. Üldkogu juhindub oma tegevuses seadustest, põhikirjast ja kodukorrast.

B: Juhatus
4.22. ENAL-il on kolme- kuni üheksaliikmeline juhatus, mis juhib ja esindab ENAL-i ning viib ellu üldkogu otsused.
4.23. Juhatus koosneb esimehest, aseesimeestest ja juhatuse lihtliikmetest.
4.24. Juhatuse esimees ja aseesimees esindavad ENAL-it üksi ja teised juhatuse liikmed esindavad koos.
4.25. Juhatuse volituste tähtaeg on üks aasta.
4.26. Juhatus:
a. esindab ENAL-i;
b. juhindub oma tegevuses põhikirjast ja kodukorrast;
c. täidab üldkogu otsuseid;
d. valib juhatuse esimehe ja aseesimehed;
e. kinnitab töövaldkonnad ja nende jaotuse juhatuse liikmete vahel;
f. otsustab jooksva tegevuse ja edasilükkamatud küsimused;
g. koostab majandusaasta aruande ja tegevusaruande;
h. sõlmib lepinguid ning teeb teisi ENAL-i eesmärgist tulenevaid tehinguid;
i. korraldab ENAL-i raamatupidamist ja asjaajamist;
j. tagab finantsmajanduslike vahendite otstarbeka kasutamise;
k. otsustab juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise ja ENAL-i esindaja määramise selles tehingus või nõudes;
l. otsustab võlakohustuste võtmise, tagamise ja laenude andmise ning suuruse, kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamise ja koormamise;
m. otsustada astumine teiste ühenduste liikmeks ja väljaastumise nendest;
n. määrab ENAL-i esindajad ühendustes, kuhu ENAL kuulub;
o. otsustab liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise ENAL-ist;
p. peab liikmete arvestust;
q. korraldab, suunab ja kontrollib ENAL-i töötajate (edaspidi: töötajad) tööd;
r. määrab personali koosseisu, kinnitab palga maksmise põhitingimused. ja sõlmib töölepingud;
s. koostab ENAL-i arenguplaani ja tegevuskavad ning esitab need üldkogule kinnitamiseks;
t. annab oma tegevusest aru üldkogule.
4.27. Juhatuse liige:
a. osaleb juhatuse töös ja hoiab end kursis ENAL-i tegevusega;
b. lähtub ENAL-i kui terviku huvidest ja vastutab ENAL-i tegevuse ja arengu eest;
c. täidab juhatusesisese tööjaotuse kohaselt talle kuuluvaid ülesandeid;
d. täiendab end ja jagab teavet teistele;
e. annab oma tegevusest aru juhatusele.
4.28. Juhatuse liikmed on üldkogul hääleõiguslikud.
4.29. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda kvartalis, välja arvatud juuli ja august.
4.30. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või vähemalt kaks juhatuse liiget.
4.31. Koosolekust tuleb ette teatada vähemalt kolm päeva.
4.32. Kui kõik juhatuse liikmed sellega nõus on, võib etteteatamise tähtaeg olla lühem.
4.33. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolek on kokku kutsutud põhikirja nõudeid järgides ja kohal on üle poole juhatuse liikmetest.
4.34. Juhatus võtab otsused vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud põhikirjas ja kodukorras kehtestatud juhud, mis sätestavad suurema poolthäälte enamuse.
4.35. Juhatus võib koosolekut kokku kutsumata otsuse vastu võtta, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed. Kui kasvõi üks juhatuse liige ei nõustu, vaadatakse otsuse - eelnõu läbi järgmisel juhatuse koosolekul.
4.36. Juhatuse otsused vormistatakse kirjalikult ning koosolekud protokollitakse.
4.37. Juhatuse esimees ja aseesime(es)hed esindavad ENAL-i kõikides õigustoimingutes üksinda, ülejäänud juhatuse liikmed ühiselt.
4.38. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
4.39. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisel, samuti oma kohustuste täitmata jätmisel või mittenõuetekohase täitmisel
ENALile süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.
4.40. Juhatus võib osa oma pädevusest delegeerida juhatuse esimehele või aseesimehele määrates volitused ja nende kestuse.
4.41. Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.
4.42. Juhatuse täpse töökorralduse otsustab juhatus.
C: Vilistlaskogu
4.43. ENAL-i endised liikmed võivad asutada ENAL-i vilistlaskogu, mis annab ENAL-ile nõu ning aitab neid võimalusel tegevusele ühiskondliku toetuse leidmisel.
4.44. Vilistlaskogu korraldab oma tegevust iseseisvalt.
4.45. Vilistlaskogu liikmetel on õigus osaleda sõnaõigusega üldkogul ja juhatuse koosolekutele ning muudele ENAL-i nõupidamistele.

5. Vara
5.1. ENAL-i vara tekib:
a. sisseastumis- ja liikmemaksudest ning muudest üldkogu poolt määratud maksetest;
b. varalistest annetustest, kinkidest, eraldistest jms. Varalised annetused ja eraldised võivad olla kas sihtotstarbelised või sihtotstarvet
määratlemata;
c. tulust, mida võidakse saada ENAL-i väljaannete kirjastamisest ja levitamisest, kultuurhariduslikest või muudest põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks korraldatud tulunduslikest üritustest;
d. muudest laekumistest, mis on vajalik ENAL-i põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks.
5.2. ENAL-i omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ENAL-i põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
5.3. ENAL ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust ENAL-i varaliste kohustuste eest.
5.4. Liikmel ei ole õigust ENAL-i varale, ENAL-il ei ole õigust liikme varale.
5.5. ENAL vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

6. Aruandlus ja järelvalve
6.1. ENAL-i tegevust kontrollib ENAL-i järelvalvetoimkond (edaspidi järelvalvetoimkond), üldkogu otsusel audiitor.
6.2. Järelevalvetoimkonna ülesandeks on kontrollida rahaliste vahendite kulutamise otstarbekust ja kooskõla ENAL-i eelarvega.
6.3. Järelevalvetoimkond otsustab ise oma sisekorra küsimused ning valib liikmete seast esimehe, kes juhib toimkonna tööd. Kui järelevalvetoimkond pole ise varem kogunenud, kutsub esimese järelevalvetoimkonna koosoleku kokku juhatus omal algatusel.
6.4. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevuse aruande seaduses sätestatud korras ja esitab selle üldkogule.
6.5. Majandusaasta aruande peab esitama koos järelevalvetoimkonna revisjoni aruandega ja kui on eelnevalt määratud audiitor, koos audiitorkontrolli järeldusotsusega. Juhatusel on õigus tutvuda revisjoniaruandega enne selle esitamist üldkogule.
6.6. Järelevalvetoimkond viib revisjoni läbi vähemalt kord aastas, vahetult pärast majandusaasta aruande koostamist.
6.7. Igal aastal, peale revisjoniaruande kinnitamist valitakse ümber vähemalt üks järelevalvetoimkonna liige.
6.8. Järelevalvetoimkonda ei saa kuuluda juhatuse liikmed ja ENAL-is töölepingu alusel töötavad isikud.
6.9. Juhatuse liikmed peavad võimaldama järelevalvetoimkonna liikmetel või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.
6.10. Järelevalvetoimkonna liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisel, samuti oma kohustuste täitmata jätmisel või mittenõuetekohase täitmisel ENAL-ile süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.
6.11. Järelevalvetoimkonna liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise toimumisest või rikkumise algusest.

7. Tegevuse lõpetamine
7.1. ENAL-i tegevuse lõpetamise otsustab üldkogu.
7.2. ENAL-i tegevus lõpetatakse:
a. üldkogu otsusega. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle kahe kolmandiku kõikidest liikmetest;
b. liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
c. kohtuotsusega;
d. ENAL-i pankroti väljakuulutamisel;
7.3. ENAL-i tegevuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine.
7.4. Likvideerijateks on juhatuse liikmed. Kui see ei osutu võimalikuks, valitakse üldkogu poolt likvideerimistoimkond.
7.5. Likvideerijad lõpetavad ENAL-i tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded.
7.6. Likvideerijad ei pea vara müüma, kui see ei ole vajalik võlausaldajate nõuete rahuldamiseks.
7.7. Lõpetamisel allesjäänud vara antakse üle samalaadsete eesmärkidega ühingule või sihtasutusele või kasutatakse põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks avalikes huvides.
7.8. Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud ENAL-i likvideerimiseks.

Mittetulundusühingu Eesti Noorte Arhitektide Liidu põhikiri on kinnitatud 25. mail 2000. a. asutamiskoosoleku otsusega ja jõustub alates registreerimisest.

Põhikirja uus redaksioon kinnitatud 21. septembril 2005. a. üldkoosolekul.