Organisatsioon

Organisatsioon

MTÜ Eesti Noorte Arhitektide Liit põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Noorte Arhitektide Liit MTÜ, edaspidi ja lühendatult ENAL.
1.2. ENAL-i peamiseks tegutsemiskohaks on Eesti Vabariik, Tallinn.
1.3. ENAL on vabatahtlik ühendus, mille põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine.
1.4. ENAL on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest ja
muudest õigusaktidest, käesolevast põhikirjast (edaspidi põhikiri), ENAL-i kodukorrast (edaspidi kodukord) ning
juhtorganite otsustest.
1.5 ENAL-i majandusaasta on 1. jaanuar - 31. detsember.
1.6 ENAL on asutatud 25.mai 2000.a.

2. Eesmärgid, õigused ja kohustused
2.1. ENAL-i tegevuse eesmärkideks on eesti arhitektuuri edendamine, Eesti noorte arhitektuuriga tegelevate inimeste
koondamine ning nende huvide kaitsmine.
2.2. Eesmärkide saavutamiseks ENAL:
a. arendab seltsielu, korraldab seminare, koosolekuid, objektikülastusi ja muid arhitektuurialaga seotud üritusi;
b. kogub ja vahendab erialast teavet;
c. osaleb arhitektuuri puudutavate küsimuste avalikus arutelus;
d. võtab osa Eesti ning rahvusvaheliste ühenduste tegevusest;
e. esindab oma liikmete ühishuve;
f. korraldab muud tegevust, mis vastab ENAL-i eesmärkidele ning ei ole vastuolus seaduste ega käesoleva põhikirjaga.
2.3. ENAL-il on põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks õigus:
a. vallata, käsutada ja kasutada oma vara ning tulu;
b. omada enda nimel varalisi ja mittevaralisi õigusi, sh. aktsiaid ja teisi väärtpabereid, olla hagejaks ja/või kostjaks
kohtus;
c. moodustada eraõiguslikke juriidilisi isikuid, sh. sihtasutusi, ja olla nende liikmeks;
d. korraldada loteriisid;
e. asutada ENAL-i siseseid sihtotstarbelisi fonde;
f. astuda teiste ühenduste liikmeks;
g. kirjastada ja välja anda trükiseid jms;
h. määrata ENAL-i haldusstruktuur, palgata töötajaid ja maksta toetust;
i. pöörduda oma õiguste teostamiseks riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning kohtu poole;
j. taotleda raha ja muid varalisi vahendeid Eesti Vabariigi ning välisriikide juriidilistelt ja füüsiliselt isikutelt;
k. võtta laenu Eesti Vabariigi ning välisriikide füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt;
l. müüa kaupu ja teenuseid;
m. vastu võtta annetus/toetusi täisliikmetelt, toetajaliikmetelt, auliikmetelt või isikutelt väljaspool ENAL-it.
2.4. ENAL-il ei ole õigust:
a. jaotada oma vara ega tulu liikmete, juhtorganite liikmete ega nendega seotud isikute vahel;
b. liikme varale;
c. ennast ümber kujundada teist liiki juriidiliseks isikuks;
d. ühineda;
e. jaguneda.

3. Liikmed
3.1 ENAL-is on täisliikmed, toetajaliikmed ja auliikmed.
3.2. ENAL-i täisliikmeteks võivad olla isikud kes omavad arhitektuuri- või ehitusalast haridust või on oma igapäevases
töös seotud ehitusvaldkonnaga.
3.3. ENAL-i toetajaliikmeteks võivad olla kõik isikud, kes on huvitatud arhitektuurist ja aktiivsest osalemisest klubi
tegevuses.
3.4. ENAL-i auliikmeteks (edaspidi auliige) võivad olla isikud, kellel on olulisi teeneid Eesti arhite
3.13. Liikme väljaarvamise ENAL-ist otsustab juhatus:
a. liikme kirjaliku avalduse alusel;
b. põhikirja nõuete mittetäitmisel;
c. liikmemaksu mitteõigeaegsel tasumisel või tasumata jätmisel;
d. ENAL-i olulisel määral kahjustamisel;
e. liikme surma korral.
3.15. Liikme väljaarvamisel ENAL-ist liikmemaksu ei tagastata.
3.16. Väljaarvatud liikmele teatab juhatus kirjalikult väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjusest seitsme päeva
jooksul vastava otsuse vastuvõtmisest arvates. Liikmel on õigus kolmekümne päeva jooksul alates teate saamisest
pöörduda üldkogu poole otsuse vaidlustamiseks.
3.17. Vaidluse lahendab üldkogu vaidlustamisele järgneval koosolekul, seni loetakse vaidlustanud liige endiselt
liikmeks.

4. Töökorraldus ja juhtimine
A: Üldkogu
4.1. ENAL-i kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete üldkogu (edaspidi üldkogu). Üldkogust võivad osa võtta kõik liikmed.
Üldkogu eesmärk on ENAL-i arengu ja tegevuse jaoks oluliste otsuste langetamine.
4.2. Üldkogu pädevuses on:
a. muuta põhikirja ja tegevuse eesmärke;
b. lõpetada ENAL-i tegevus;
c. määrata juhatuse liikmete arv;
d. valida ja tagasi kutsuda juhatuse liikmeid;
e. otsustada aastaeelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine;
f. valida järelevalvetoimkond, kuulata ära nende aruanne ja otsustada selle kinnitamine;
g. võtta vastu juhatuse ettepanekul auliikmeid;
h. lahendada muid tähtsamaid ENAL-i tegevust puudutavaid küsimusi, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste
organite pädevusse.
4.2. Üldkogu võib osa oma pädevusest delegeerida juhatusele määrates volitused ja nende kestvuse.
4.3. Üldkogu võib juhatuse liikme tagasi kutsuda:
a. talle pandud kohustuste täitmata jätmisel;
b. võimetusel ENAL-it juhtida;
c. ENAL-i või liikme maine või tegevuse kahjustamisel;
d. põhikirja või kodukorra tõsisel rikkumisel.
4.4. Juhatuse liikmega sõlmitud lepingust tulenevad õigused ja kohustused lõpevad vastavalt lepingule.
4.5. Üldkogul on igal täis- ja auliikmel hääletamisel üks hääl. Kui liige ei saa osaleda üldkogul, on tal õigus:
a. anda lihtkirjalik volitus mõnele teisele liikmele;
b. anda kirjaliku avaldusega oma hääl üksikküsimuste kaupa või üldkogu otsustusvõimelisuse tagamiseks.
4.6. Volitatud isik saab peale enda esindada volituse alusel kuni kolme liiget.
4.7. Korraline üldkogu toimub vähemalt üks kord aastas.
4.8. Üldkogu kutsub kokku juhatus:
a. enda otsusega või;
b. kui seda kirjalikult põhjust ära näidates, nõuab vähemalt 1/10 liikmetest.
4.9. Kui juhatus ei kutsu üldkogu kokku ühe kuu jooksul nõudmise esitamisest, on üldkogu kokkukutsumise õigus
üldkogu algatuse teinud liikmetel.
4.10. Kokkukutsumisest tuleb ette teatada vähemalt seitse päeva enne üldkogu toimumist. Teates märgitakse üldkogu
algusaeg, toimumiskoht ja päevakord.
4.11. Üldkogu on otsustusvõimeline, kui kokkukutsumine on toimunud põhikirja ja kodukorra nõudeid järgides ning
sellest võtab osa üle poole liikmetest.
4.12. Kui üldkogule ei ilmu nõutav arv liikmeid, tuleb üldkogu uuesti kokku kutsuda ühe kuu jooksul sama
päevakorraga.
4.13. Teistkordselt kokkukutsutud üldkogu on otsustusvõimeline, sõltumata kokkutulnud liikmete arvust ja kui
kokkukutsumine on toimunud põhikirja ja kodukorra nõudeid järgides.
4.14. Üldkogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud põhikirjas ja kodukorras kehtestatud juhud,
mis nõuavad suuremat häälteenamust.
4.15. Otsused põhikirja muutmise, täiendamise ja uue põhikirja kinnitamise ning ENAL-i tegevuse lõpetamise kohta
võetakse vastu vähemalt kahekolmandikulise osalejate häälteenamusega.
4.16. ENAL-i tegevuse eesmärkide muutmiseks on vajalik vähemalt üheksa kümnendiku liikmete nõusolek.
4.17. Üldkogu toimumise käik, sh. hääletamise tulemused ja vastuvõetud otsused protokollitakse. Protokollile
kirjutavad alla üldkogu juhataja ja protokollija.
4.18. Üldkogu kokkukutsumata võib tema pädevuses olevates küsimustes võtta otsust vastu juhul, kui otsuse poolt
hääletavad kirja teel kõik liikmed. Selleks saadab juhatus otsuse-eelnõu kirjalikult kõigile liikmetele, kes peavad
teatama kirjalikult oma otsusest. Hääletamise tulemused, vastuvõetud otsus ja selle vastuvõtmise kuupäev tehakse
liikmetele kirjalikult teatavaks. Kui kasvõi üks liige ei nõustu, loetakse antud otsuseeelnõu mittevastuvõetuks.
4.19. Üldkogu otsused on täitmiseks kohustuslikud kõikidele liikmetele - ka neile, kes antud üldkogu ei osalenud.
4.20. Üldkogu juhindub oma tegevuses seadustest, põhikirjast ja kodukorrast.
B: Juhatus
4.21. ENAL-il on kolme- kuni üheksaliikmeline juhatus, mis juhib ja esindab ENAL-it ning viib ellu üldkogu otsused.
4.22. Juhatus koosneb esimehest ja juhatuse liikmetest.
4.23. Juhatuse esimees esindab ENAL-it üksi ja teised juhatuse liikmed esindavad koos.
4.24. Juhatuse volituste tähtaeg on kaks aastat.
4.25. Juhatus:
a.esindab ENAL-it;
b. juhindub oma tegevuses põhikirjast ja kodukorrast; otsustab kodukorra kinnitamise
c. täidab üldkogu otsuseid;
d. valib juhatuse esimehe;
e. kinnitab töövaldkonnad ja nende jaotuse juhatuse liikmete vahel;
f. otsustab jooksva tegevuse ja edasilükkamatud küsimused;
g. koostab majandusaasta aruande ja tegevusaruande;
h. sõlmib lepinguid ning teeb teisi ENAL-i eesmärgist tulenevaid tehinguid;
i. korraldab ENAL-i raamatupidamist ja asjaajamist;
j. tagab finantsmajanduslike vahendite otstarbeka kasutamise;
k. otsustab juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise ja ENAL-i esindaja määramise selles
tehingus või nõudes;
l. otsustada astumine teiste ühenduste liikmeks ja väljaastumise nendest;
m. määrab ENAL-i esindajad ühendustes, kuhu ENAL kuulub;
n. otsustab liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise ENAL-ist;
o. peab liikmete arvestust;
p. koostab ENAL arenguplaani ja tegevuskavad ning esitab need üldkogule kinnitamiseks;
r. kutsub vähemalt kord aastas kokku üldkogu;
s. annab oma tegevusest aru üldkogule;
t. toetab liikmete initsiatiivi ürituste korraldamiseks ENAL-i raames.
4.26. Juhatuse liige:
a. osaleb juhatuse töös ja hoiab end kursis ENAL-i tegevusega;
b. lähtub ENAL-i kui terviku huvidest ja vastutab ENAL-i tegevuse ja arengu eest;
c. täidab juhatusesisese tööjaotuse kohaselt talle kuuluvaid ülesandeid;
d. täiendab end ja jagab teavet teistele;
e. annab oma tegevusest aru juhatusele.
4.27. Juhatuse liikmed on üldkogul hääleõiguslikud.
4.28. Juhatuse koosolekud toimuvad vähemalt kaks korda aastas.
4.29. Juhatuse koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või vähemalt kaks juhatuse liiget.
4.30. Koosolekust tuleb ette teatada vähemalt kolm päeva.
4.31. Kui kõik juhatuse liikmed sellega nõus on, võib etteteatamise tähtaeg olla lühem.
4.32. Juhatus on otsustusvõimeline, kui koosolek on kokku kutsutud põhikirja nõudeid järgides ja kohal on üle poole
juhatuse liikmetest.
4.33. Juhatus võtab otsused vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud põhikirjas ja kodukorras kehtestatud juhud, mis
sätestavad suurema poolthäälte enamuse.
4.34. Juhatus võib koosolekut kokku kutsumata otsuse vastu võtta, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse
liikmed. Kui kasvõi üks juhatuse liige ei nõustu, vaadatakse otsuse-eelnõu läbi järgmisel juhatuse koosolekul.
4.35. Juhatuse otsused vormistatakse kirjalikult ning koosolekud protokollitakse.
4.36. Juhatuse esimees esindab ENAL-it kõikides õigustoimingutes üksinda, ülejäänud juhatuse liikmed ühiselt.
4.37. Juhatuse liikmel on õigus nõuda ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvitamist.
4.38. Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumisel, samuti oma kohustuste täitmata jätmisel
või mittenõuetekohase täitmisel ENAL-ile süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt.
4.39. Juhatus võib osa oma pädevusest delegeerida juhatuse esimehele määrates volitused ja nende kestuse.
4.40. Juhatuse liikme vastu esitatava nõude aegumistähtaeg on viis aastat rikkumise toimumisest või rikkumise
algusest.
4.41. Juhatuse täpse töökorralduse otsustab juhatus.

5. Vara
5.1. ENAL-i vara tekib:
a. sisseastumismaksudest ning muudest üldkogu poolt määratud maksetest;
b. varalistest annetustest, kinkidest, eraldistest jms. Varalised annetused ja eraldised võivad olla kas sihtotstarbelised
või sihtotstarvet määratlemata;
c. tulust, mida võidakse saada ENAL-i väljaannete kirjastamisest ja levitamisest, kultuurhariduslikest või muudest
põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks korraldatud tulunduslikest üritustest;
e. muudest laekumistest, mis on vajalik ENAL-i põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks.
5.2. ENAL-i omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik ENAL-i põhikirjalise eesmärgi saavutamiseks ja mille
omandamine ei ole vastuolus seadusega.
5.3. ENAL ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest, liikmed ei kanna varalist vastutust ENAL-i
varaliste kohustuste eest.
5.4. Liikmel ei ole õigust ENAL-i varale, ENAL-il ei ole õigust liikme varale.
5.5. ENAL vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

6. Aruandlus ja järelvalve
6.1. ENAL tegevust kontrollib 2-liikmeline, juhatusest eraldiseisev revisjonikomisjon, mis valitakse üldkogu poolt
2 aastaks.
6.2 Revisjonikomisjon kontrollib ENAL-i finantsmajanduslikku tegevust ja rahaliste vahendite kasutamise otstarbekust
üks kord aastas pärast majandusaasta lõppu, koostab kontrolli tulemuste kohta aruande ja esitab selle üldkogule.
6.3. Juhatuse liikmed peavad võimaldama revisjonikomisjoni liikmetel tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike
dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

7. Tegevuse lõpetamine
7.2. ENAL-i tegevus lõpetatakse:
a. üldkogu otsusega. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle kahe kolmandiku kõikidest liikmetest;
b. liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
c. kohtuotsusega;
d. ENAL-i pankroti väljakuulutamisel;
7.3. ENAL-i tegevuse lõpetamisel toimub selle likvideerimine.
7.4. Likvideerijateks on juhatuse liikmed. Kui see ei osutu võimalikuks, valitakse üldkogu poolt likvideerimistoimkond.
7.5. Likvideerijad lõpetavad ENAL-i tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded.
7.6. Likvideerijad ei pea vara müüma, kui see ei ole vajalik võlausaldajate nõuete rahuldamiseks.
7.7. Lõpetamisel allesjäänud vara antakse üle samalaadsete eesmärkidega ühingule või sihtasutusele või kasutatakse
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks avalikes huvides.
7.8. Likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis on vajalikud ENAL-i likvideerimiseks.

Mittetulundusühingu Eesti Noorte Arhitektide Liidu põhikiri on kinnitatud 25. mail 2000. a. asutamiskoosolekuotsusega ja jõustub alates registreerimisest.

Põhikirja uus redaktsioon on kinnitatud 04.12.2013