Foorum

Energiamärgis

Tere

Eilsel J.A.M.A.-l kerkis üles teema, kas energiamärgis on uutele projekteeritavatele eramutele kohustuslik või mitte.

Selgitaksin lühidalt omapoolset nägemust ja tõlgendust.

Vastavalt kehtivale Ehitusseaduse §3, lõige 7-le peavad sisekliima tagamisega hoone konstruktsioonid ja tehnosüsteemid olema projekteeritud ja ehitatud hoonete energiakasutuse tõhustamise miinimumnõuete kohaselt. Erandid on loeteletud §3 lõikes 7-1.

Ehitusseaduse §3-2 lõige 1 kohaselt: "Sisekliima tagamisega hoone püstitamisel või olulisel rekonstrueerimisel väljastab energiamärgise projekteerimisettevõtja. Energiamärgis sisaldub ehitusprojektis ja see esitatakse koos ehitusloa taotlusega kohalikule omavalitsusele".

Lisaks peab projekteerimisettevõtja energiamärgisel kinnitama, et projekteeritud hoone vastab energiatõhususe miinimumnõuetele.

Ehitusseaduse §23 "Ehitusloa väljastamine" lõige 2 alapunkt 2-1 kohaselt tuleb ehitusloa saamiseks esitada energiamärgis, kui see on nõutav. Erisused on viidatud eespool.

Sama paragrahvi lõige 8-1 määrab, et: "Ehitusloa omanik peab taotlema uue ehitusloa, kui ehitusloa taotlemise aluseks olnud ehitusprojekti muudetakse selliselt, et muutuvad ehitise olulised tingimused, nagu näiteks tuleohutus, energiatõhusus, ehitise kasutusotstarve, mõjuvad koormused (kandevõime) või ehitusloa taotluses näidatud muud olulised tehnilised näitajad".

Ehitusseadus §33 "Kasutusloa väljastamine" lõige 2 alapunkt 5-1 sätestab et kasutusloa saamiseks tuleb esitada energiamärgis, kui se eon nõutav. Erisused §3 lõige 7-1.

Lisaks ...

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määrus nr 258 "Energiatõhususe miinimumnõuded" ning selle 12.09.2009 jõustunud muudatuste kohaselt:

§35 "Energiaarvutus ehitusprotsessi osana" lõige 2 kohaselt: "Hoone energiatõhususe miinimumnõuetele vastavust näitavad energiaarvutuse tulemused esitatakse ehitatavate ja oluliselt rekonstrueeritavate hoonete ehitusloa taotluse ehitusprojekti dokumentatsiooni osana. Ehitamise ajal on omaniku kohustuseks jälgida, et ehitusprojektis ei tehta selliseid muudatusi, mille tulemusena energiatõhususe miinimumnõudeid ei täideta. Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutavate ehitusprojekti muudatuste korral tehakse miinimumnõuetele vastavuse kontrolliks uus energiaarvutus".

ja lõige 3 kohaselt: "Ehitatava hoone energiamärgis koostatakse lõplike energiaarvutuse tulemuste põhjal".

KOKKUVÕTTEKS

Olles risti ja põiki neid "asju" põhjalikult uurinud on energiamärgis projekteeritavatele ja oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele igal juhul seadustest ja määrustest tulenevalt nõutav. Aga nagu ikka on seadustes ka auke ja määramatust ;)

Lisainfot ja head nõu võib ikka küsida :)

Indrek Luuk

Lisainfo nähtav vaid sisse logides